Άλλες Υπηρεσίες

Βιοενέργεια

Η βιοενέργεια είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία διατίθεται από υλικά προερχόμενα από βιολογικές πηγές. Βιομάζα είναι οποιοδήποτε οργανικό υλικό το οποίο έχει αποθηκεύσει την ηλιακή ακτινοβολία σε μορφή χημικής ενέργειας. Ως καύσιμο μπορεί να περιλαμβάνει το ξύλο, τα απόβλητα ξύλου, το άχυρο, την κοπριά, το ζαχαροκάλαμο και πολλά άλλα υποπροϊόντα προερχόμενα από γεωργικές διεργασίες.

Βιομάζα

Η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε χρησιμοποιήσιμες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο μεθάνιο ή καύσιμα μεταφορών όπως η αιθανόλη και το βιοντίζελ. Η ENERCOPLAN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την αρχική εκτίμηση και τα στάδια σχεδιασμού ενός έργου έως την επιλογή του τεχνολογικού εξοπλισμού και την εποπτεία της κατασκευής.