Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία
ανά έτος

2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ
ENERCOPLAN INVESTMENTS SA 377.702,08 € 232.907,39 € 272.961,01 € 883.570,40 €
ORFEAS S.A. 0,00 € 0,00 1.453.754,15 € 1.453.754,15 €
ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SMPC 1.170.801,16 € 1.987.073,58 € 669.548,84 € 3.827.423,58 €