Σαλαμίνα

Γενικά

Ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού βρίσκεται στην θέση «Γούβα Μπάτσι» ,Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας . Η έκταση του οικοπέδου, είναι 6.740,71 τ.μ και η συνολική επιφάνεια κάλυψης από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι 5.234,798 τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι του Κινεζικού οίκου Longi και θα τοποθετηθούν συνολικά 925 τμχ, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 540W και θα πρέπει να έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Ο τύπος του πλαισίου είναι Longi LR5-72HPH 540M. Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β πλαίσια θα συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)

Οι αντιστροφείς θα είναι του Κινεζικού οίκου κατασκευής Huawei και θα είναι τριφασικοί, τύπου ”string inverter”, δηλ. θα συνδέουν τμήματα του Φ/Β συστήματος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Συνολικά θα εγκατασταθούν 5 αντιστροφείς. Ο τύπος των αντιστροφέων είναι ο Huawei 100KTL-M0 . Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας: • IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου: • CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει πάνω σε μεταλλικές σταθερές βάσεις της εταιρείας PROFILODOMI κατασκευασμένες από γαλβανισμένο-εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου με την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις υφιστάμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος θα προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης, κάτι που θα εξασφαλίσει την στατική επάρκεια της εγκατάστασης και την ομαλή λειτουργία του Φ/Β σταθμού. Πριν από κάθε άλλη επέμβαση (διάνοιξη χανδάκων κλπ) θα προηγηθεί απαραίτητα αφαίρεση φυτικής γης και ισοπέδωση του εδάφους σε όλη την έκταση του γηπέδου (10-20 εκ βάθος) με τη χρήση κατάλληλων χωματουργικών μηχανημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις γηπέδων που θα κριθεί, λόγω τοπικών συνθηκών απαραίτητο, μπορεί να γίνουν επιπλέον χωματουργικές εργασίες μετά από σχετική μελέτη και συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου, όπως διάστρωση θραυστού υλικού, εσωτερική οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα κλπ.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η περίφραξη θα είναι από συρματόπλεγμα και θα έχει 1 πόρτα, συρόμενη ή ανοιγόμενη, διπλού ανοίγματος, συνολικού μήκους 5 μέτρων. Οι μεταλλικοί πάσσαλοι (ορθοστάτες) θα είναι γαλβανισμένοι και θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,5 μέτρων μεταξύ τους σε υποδοχές εντός του εδάφους που θα πληρώνονται με σκυρόδεμα .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

• Συρματόπλεγμα ύψους 2,00μ, 55 Χ 55, πάχος σύρματος 2,7 mm (Ν16) • Πάσσαλος από σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου Φ60 mm Β.Τ. (εν θερμώ - χωρίς ραφή) συνολικό ύψος 3,00μ με κάμψη 0,50μ, • Αντηρίδες από παρόμοιο σωλήνα ύψους 2,50μ. • Τάπα PVC στις οπές των σωλήνων. • Σύνδεσμοι γαλβανιζέ για τις αντηρίδες • Σύρμα αγκαθωτό • Σύρμα ούγιες Ν. 16 • Σύρμα για δέσιμο Ν.11 • Σκυρόδεμα C16/20

SUBSTATION

Θα εγκατασταθεί υποσταθμός ισχύος 500 KVA στο νοτιοδυτικό σημείο του οικοπέδου ώστε να συγκεντρώνει την ισχύ από τους μετατροπείς με τις λιγότερες απώλειες. Παρακάτω αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εν λόγω υποσταθμού.

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Μεταλλοενδεδυμένα πεδία SM6-24 της νέας σειράς ADVAN6 της SCHNEIDER
ELECTRIC (SE) κατάλληλα για εσωτερική εγκατάσταση.
Είναι τύπου module που δίνει τη δυνατότητα επέκτασης και από τις δύο πλευρές του πίνακα. Τα
πεδία είναι εναρμονισμένα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές IEC που αφορούν τη κατασκευή
και τα υλικά των πινάκων Μέσης Τάσης.
H κατασκευή των πεδίων SM6 είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό ποιότητας ISO9001. Όλα
τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα.
Κάθε κυψέλη της σειράς SM6 ADVAN6 ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια
του προσωπικού και του εξοπλισμού.
Περιγραφή Πεδίων SM6
Η περιγραφή που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για τα πεδία τύπου SM6. Στη
παράγραφο 1.4 παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία της συγκεκριμένης προσφοράς.
Η σειρά πεδίων Μέσης Τάσης της Schneider SM6 Advan6 είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο για τη κατασκευή πεδίων Μ.Τ ( για τάσεις από 1 – 52 kV ) IEC 62271-200 .
Διαμέρισμα διακόπτη:
Περιέχει τον αποζεύκτη ή τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή του διακόπτη. Ο
αποζεύκτης ή ο αποζεύκτης φορτίου στερεώνεται οριζόντια και η θέση των επαφών είναι
ορατή από το μπροστινό τμήμα του πεδίου.
Διαμέρισμα ζυγών:
Περιλαμβάνει τρεις παράλληλα τοποθετημένες, οριζόντια στερεωμένες μπάρες οι οποίες
είναι κατασκευασμένες από ηλεκτρολυτικό χαλκό και έχουν μόνωση από PVC. Η πρόσβαση
στο διαμέρισμα αυτό είναι δυνατή, μόνο από το επάνω μέρος του πίνακα, μετά την
απομάκρυνση της οροφής, που φέρει προειδοποιητική ένδειξη.
Διαμέρισμα Αυτομάτου Διακόπτη Ισχύος & συνδέσεως καλωδίων ισχύος ή και
ασφαλειών :
Τα πεδία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δέχονται για σύνδεση καλώδια ξηρού τύπου αλλά
και εμποτισμένου χαρτιού. Η σύνδεση γίνεται από το κάτω και μπροστινό μέρος της
κυψέλης. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο όταν ο γειωτής είναι εντός και μετά την αφαίρεση
της πόρτας της κυψέλης.
Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας:
Το διαμέρισμα αυτό περιέχει τον μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του διακόπτη. Ο
διακόπτης μπορεί να είναι είτε αποζεύκτης είτε αποζεύκτης φορτίου. Στην πρόσοψη
υπάρχει μιμικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει πιστά τις τρείς (3) θέσεις του διακόπτη,
Ανοιχτός – Κλειστός – Γειωμένος
Διαμέρισμα χαμηλής τάσεως:
Είναι στο πάνω μέρος της κυψέλης και περιλαμβάνει το βοηθητικό εξοπλισμό . Ανάλογα με
τις ανάγκες σε βοηθητικό εξοπλισμό προσφέρονται τρείς λύσεις με ύψος :1600mm, 1700mm
και 2050mm.
Αποζεύκτες / Αποζεύκτες Φορτίου
Ανάλογα το τύπο πεδίου και την εφαρμογή διατίθενται οι ακόλουθοι διακόπτες του
οίκου Schneider :
CI1 : Αποζεύκτης φορτίου.
CI2 : Αποζεύκτης φορτίου.
CIT : Αποζεύκτης φορτίου.
CS1 : Αποζεύκτης.
Όλοι οι διακόπτες βρίσκονται τοποθετημένοι σε κοινό κέλυφος. Έχουν ως μονωτικό αέριο
SF6 σε χαμηλή πίεση και χωρίς ανάγκη για συντήρηση ή επαναπλήρωση, καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30) χρόνια κανονικής
λειτουργίας.
Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος SF6
Χρησιμοποιούνται Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος τύπου SF1. Έχουν ως μονωτικό, αέριο SF6 σε
χαμηλή πίεση και χωρίς ανάγκη για συντήρηση ή επαναπλήρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30) χρόνια κανονικής λειτουργίας. Διαθέτει
βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης και ανάλογα την εφαρμογή, μπορεί να εξοπλιστεί με μοτέρ
τηλεχειρισμού, πηνία ελέγχου (ανοίγματος κλεισίματος και έλλειψης τάσης) αλλά και πηνίο
Χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που δεν απαιτεί την ύπαρξη βοηθητικής τάσης λειτουργίας.
Μπορεί να είναι σταθερού τύπου ή αποσπώμενου τύπου.
Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος Κενού
Χρησιμοποιούνται Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος τύπου EVOLIS. Έχουν ως μονωτικό, το κενό.
Διαθέτει βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης και ανάλογα την εφαρμογή, μπορεί να εξοπλιστεί με
μοτέρ τηλεχειρισμού, πηνία ελέγχου (ανοίγματος κλεισίματος και έλλειψης τάσης).
Μπορεί να είναι σταθερού τύπου ή αποσπώμενου τύπου.
Μετασχηματιστές Τάσης
Οι μετασχηματιστές τάσης είναι συμβατικοί, του οίκου Schneider και σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC. Είναι διαθέσιμοι τόσο με ασφάλειες όσο και χωρίς.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε τρείς (3) μονοπολικοί είτε δύο (2) διπολικοί.
Μετασχηματιστές Έντασης
Οι Μ/Σ έντασης είναι συμβατικοί, του οίκου Schneider. Μπορούν να έχουν δύο δευτερεύοντα για
μέτρηση και προστασία. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αισθητήρες ρεύματος
χαμηλής ισχύος ( Low Power Current Transformers ).
Καλώδια Χαμηλής τάσης
Τα καλώδια χαμηλής τάσης χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα αυτοσβέσης σε περίπτωση
πυρκαγιάς ενώ είναι μονωμένα έως τάση στάθμης 1000 V και ενδεδυμένα με υλικό PVC. H
διάμετρος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται είναι:
Κυκλώματα ρεύματος : 2,5 mm²
Κυκλώματα αυτοματισμού και τάσης : 2.5 mm²
Κάθε καλώδιο μαρκάρεται τόσο στην αρχή όσο και στην απόληξή του.
Μεταλλική Κατασκευή / Αντιδιαβρωτική Προστασία
Για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, έχουν
ληφθεί τα παρακάτω μέτρα κατά τη διαδικασία της κατασκευής:
Οι ορατές εξωτερικές επιφάνειες του πεδίου στο εμπρόσθιο μέρος των κυψελών είναι
κατασκευασμένες από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας (πάχος επικάλυψης : 3µm).
Στη συνέχεια, οι επιφάνειες υπόκεινται σε καθαρισμό με διάλυμα φωσφωρικού άλατος, προτού
κατευθυνθούν στο στάδιο της βαφής. Η βαφή είναι από πολυμερισμένο εποξικό πολυεστερικό
μίγμα (μέσο πάχος 70µm). Το χρώμα βαφής είναι RAL 9003 (άσπρο).
Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιφάνειές, χρησιμοποιείται ζεστή γαλβανισμένη λαμαρίνα με μέσο
πάχος επικάλυψης τα 20μm και η οποία έχει υποστεί διεργασία χρωμίου.
Σύνδεση Καλωδίων
Τα ενδεικνυόμενα ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων μπορούν να είναι
ψυχροσυστελλόμενου και θερμοσυστελλόμενου τύπου (προτιμώνται τα θερμοσυστελλόμενου
τύπου) για τα καλώδια με ξηρά μόνωση ή καλώδια που ως μόνωση χρησιμοποιούν εμποτισμένο
χαρτί. Η μέγιστη επιτρεπτή διατομή των καλωδίων για το συνήθη εξοπλισμό είναι:
Μονοπολικά
n 630 mm² ή 2×400 mm² για 1250A κυψέλες
n 50 – 240 mm² για 630A ή 400A κυψέλες
n 95 mm² κυψέλες προστασίας μετασχηματιστών με ασφάλειες

Tριπολικά
n 50 – 630 mm² για 1250A κυψέλες
n 50 -240 mm² για 630A ή 400A κυψέλες
 Έλεγχοι – Δοκιμές
Οι καθιερωμένοι έλεγχοι του εξοπλισμού λαμβάνουν χώρα στο εργοστάσιο μας και είναι σε
συμφωνία με τα πρότυπα IEC:
n Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας και μανδαλώσεων
n Συμβατότητα με τα τεχνικά σχέδια
n Έλεγχος εναλλαξιμότητας κινούμενων μερών
n Διηλεκτρική δοκιμή του κυρίου κυκλώματος σε βιομηχανική συχνότητα 50kV 50Hz/1min
n Έλεγχος λειτουργίας κυκλώματος ΧΤ

Πρότυπα & Πιστοποιητικά Ποιότητας
Πρότυπα
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω διεθνή πρότυπα:
§ IEC standards

62271-200 High-voltage switchgear and control gear – Part 200: A.C. metal
enclosed switchgear and control gear for rated voltage above 1 kV
and up to and including 52 kV.
60470 Medium Voltage Relays.
62271-103 High voltage switches – Part 1: switches for rated voltages above 1 kV
and less or equal to 52 kV.
62271-105 High-voltage switchgear and control gear – Part 105: High voltage
Alternating current switch-fuse combinations.
60801 Electromagnetic Compatibility for measurement instruments
62271-100 High-voltage switchgear and control gear – Part 100: High-voltage
alternating current circuit breakers.
62271-102 High-voltage switchgear and control gear – Part 102: High-voltage
Alternating current disconnectors and earthing switches.
60044-1 Instrument transformers – Part 1: Current transformers.
60044-2 Instrument transformers – Part 2: Voltage transformers
60044-8 Instrument transformers – Part 8: Low Power Current transducers
60529 Ingress Protection rating.
60694
60255
General Specifications for Medium Voltage Panels
Protection Relays

 

Πιστοποιητικά Ποιότητας
Το σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κυψελών σειράς SM6 είναι
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισμών ποιότητας ISO 9001.

 

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ

Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε υπόγειες ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων.

Ο σωλήνας αποτελείται από δύο συνεξωθημένα (co-extruded) τοιχώματα, δομημένα εξωτερικά για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, μικρότερο βάρος και  μεγαλύτερη ευκαμψία και λεία εσωτερικά για να διευκολύνουν τη διέλευση των καλωδίων. Τα δύο τοιχώματα λόγω της παραγωγικής διαδικασίας (συνεξώθηση) είναι αδύνατον να διαχωριστούν. Ο σωλήνας πρέπει να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης (μούφα).

Η όδευση των καλωδίων από τα φρεάτια προς τον Γ.Π.Χ.Τ θα γίνεται σε σωλήνες σπιράλ. Όλες οι καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν σε προστατευτικές ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από εξωγενείς παράγοντες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή: Ο Σωλήνας Δομημένου Διπλού τοιχώματος, είναι κατασκευασμένος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  με UV προστασία για υπόγεια ηλεκτρολογικά και τηλεφωνικά καλώδια. Είναι κατασκευασμένος από δύο δομημένα τοιχώματα: το εξωτερικό τοίχωμα είναι ελικοειδές (spiral) για να διαθέτει ελαστικότητα και για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αντοχή στην παραμόρφωση. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων. Παράγεται σύμφωνα με CEI EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN 50086-2-4(CEI 23-46).

Εφαρμογή: Υψηλών απαιτήσεων προστασία για ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Κατάλληλος για κάθε είδους υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού & σηματοδοτήσεως  με εξαιρετική αντοχή και μεγάλη ευκαμψία. Πρόσθετη εξωτερική προστασία για σωλήνες νερού ή φυσικού αερίου.

Αντοχή θερμοκρασίας: -25o C/ +60o C

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 8 φορές την εξωτερική διάμετρο.

Αντοχή παραμόρφωσης:> 450 Ν με παραμόρφωση της εσωτερικής διαμέτρου ίση με 5% (σύμφωνη με την διάταξη ΕΝ 50086-2-4 CEI. 23-46).

Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου: > 650 N

Εξαρτήματα: Κάθε κουλούρα περιέχει και οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου, εξάρτημα σύνδεσης (μούφα), καθώς και προαιρετικά ελαστικό δακτύλιο για αεροστεγές σφράγισμα

Διηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm.

Ηλεκτρική αντοχή απομόνωσης: >100 Μ Ω.

Σύνθεση: Πολυαιθυλένιο: 97%, Χρωστικές: 2%, Πρόσμικτα (UV προστασία): 1%

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Για την εγκατάσταση των σωλήνων δημιουργείται τάφρος βάθους 60 εκ.
Ο πυθμένας της τάφρου και το γέμισμα μέχρι 10εκ. πάνω από τον σωλήνα αποτελείται γενικά από άμμο για να δημιουργείται μια συνεχής και επίπεδη επιφάνεια. Η έδραση του σωλήνα γίνεται σε μια λεπτή στρώση ύψους 10 εκ. από άμμο. Η πλήρωση του υπολοίπου της τάφρου θα γίνεται από τα προϊόντα της εκσκαφής.

 

ΦΡΕΑΤΙΑ

Όλα τα φρεάτια θα είναι από πολυπροπυλένιο, πολύ ανθεκτικό στα χτυπήματα και την θερμοκρασία. Τα φρεάτια θα διαθέτουν αναμονές για την ένωση με σωλήνες και το άνω τμήμα θα φέρει πλαίσιο για την τοποθέτηση ερμητικού καλύμματος. Οι διαστάσεις τους θα είναι κατάλληλες για την επίσκεψη των καλωδίων. Φρεάτια θα τοποθετούνται ανά 25 μέτρα μήκους οδεύσεων, όπου υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης καλωδίων καθώς και σε περιπτώσεις διακλαδώσεων.

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ D.C

Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους, θα χρησιμοποιηθεί ειδικού τύπου καλώδιο, με ενσωματωμένες τις επαφές θετικού και αρνητικού πόλου. Το αγώγιμο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατομής. Το καλώδιο είναι εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας για το καλώδιο σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων είναι από -400C έως +1000C. H πολικότητα των καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη όπως και τα σημεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές συσκευές του Φ/Β συστήματος.

Η όδευση των καλωδίων DC θα γίνει επί των μεταλλικών ικριωμάτων.

ΚΑΛΩΔΙΑ A.C

Για το ΑC τμήμα του Φ/Β Σταθμού και συγκεκριμένα για τη σύνδεση των αντιστροφέων DC/AC με τον κεντρικό πίνακα Χ.Τ. του Φ/Β Σταθμού θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE-0271.

Οι διατομές των καλωδίων και αγωγών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η πτώση τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση MPP, από την έξοδο των Φ/Β Πλαισίων μέχρι και τους αναστροφείς να είναι μικρότερη του 1%.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα καλώδια σημάτων που θα τοποθετηθούν και αυτά σε πλαστικούς υπόγειους σωλήνες, αφορούν:

UTP καλώδιο για την μετάδοση εικόνας από τις κάμερες

LIYCY(TP) για τη μετάδοση σημάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου

 

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γειώσεις, εξωτερική προστασία και ισοδυναμικές προστασίες του πάρκου.

Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305 – 3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΙΩΣΗΣ

Για την κατασκευή της γείωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ταινία 30×3,5mm σε βάθος τουλάχιστον 0,5 μέτρου από το έδαφος και σε διάταξη πλέγματος κάτω από το χώρο που θα καταλάβουν οι βάσεις. Η ταινία θα είναι από St/tZn 30×3,5mm. Θα στηριχθεί, δε, με πάσσαλους ανά 2 μέτρα επί του εδάφους. Οι συνδέσεις των ταινιών μεταξύ τους θα υλοποιηθούν με συνδέσμους ταινίας / ταινίας. Στην ταινία θα συνδεθούν με συνδέσμους χάλυβα οι αγωγοί που θα καταλήξουν στις ακίδες (γείωση ακίδων) και οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν στην ισοδυναμική προστασία των μεταλλικών βάσεων των φωτοβολταϊκών κυψελών. Οι αγωγοί θα είναι Φ8 από St/tZn. Οι συνδέσεις των βάσεων με τον αγωγό θα υλοποιηθούν με τη χρήση συνδέσμων τύπου (Η) 6-10mm St/tZn.Στα σημεία όπου οι αγωγοί (ισοδυναμικής και γείωσης ακίδων) εξέρχονται του εδάφους πρέπει να καλυφθούν (30cm επί του εδάφους και 30cm επί του αέρα) από την ειδική αντιδιαβρωτική ταινία. Επιπλέον δεν πρέπει ο αγωγός ισοδυναμικής προστασίας να συνδεθεί άμεσα εκτός εδάφους με αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας. Τέλος έχει υπολογιστεί και ισοδυναμικός ζυγός για γειώσεις στο εσωτερικό χώρο του οικίσκου ή του εξωτερικού pillar της εγκατάστασης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

Οι συνδέσεις μεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν με συνδέσμους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιημένης ικανότητας απαγωγής 100kA 10/350μsec.

Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από κρουστικές υπερτάσεις.

Προστασία Γενικού πίνακα εγκατάστασης Χ.Τ. από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

Για τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης απαιτείται η τοποθέτηση μιας διάταξης παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 100kA κυματομορφής 10/350μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=1,5kV. Η διάταξη φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων KEMA, VDE, UL, VdS περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Προστασία Γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

Για την προστασία του γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων του πάρκου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μιας διάταξης παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 50kA κυματομορφής 10/350μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=1,5kV

Προστασία των υποπινάκων ιδιοκαταναλώσεων από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

Για την προστασία των 3Φ υποπινάκων απαιτείται η τοποθέτηση μιας διάταξης παράλληλα από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 40kA κυματομορφής 8/20μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=1,25kV. Η διάταξη φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων KEMA, VDE, UL, VdS περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

 

Προστασία των κυκλωμάτων επικοινωνίας των inverters (RS 485 )από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα:

Για την προστασία της διάταξης επικοινωνίας RS 485 των inverter θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει μια δισύρματη γραμμή και απάγει έμμεσα κεραυνικά πλήγματα μέχρι 10kA κυματομορφής 8/20μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=27V. Η διάταξη αυτή έχει συχνότητα αποκοπής 250 MHz (κατάλληλη και για High Frequency) και φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Προστασία απλής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα.

Για την προστασία απλής τηλεφωνικής γραμμής θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει μια δισύρματη γραμμή και απάγει άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα μέχρι 5 kA κυματομορφής 10/350 μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=270V. Η διάταξη φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων CSA, GOST περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Προστασία κυκλώματος CCTV έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα:

Για την προστασία απλής τηλεφωνικής γραμμής θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει τον ομοαξωνικό αγωγό των κυκλωμάτων CCTV έμμεσα κεραυνικά πλήγματα μέχρι 10 kA κυματομορφής 8/20 μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση <=25V. Η διάταξη φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν κατάλληλα επιλεγμένους αισθητήρες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και δεδομένων της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, δηλ. αισθητήρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας λειτουργίας των Φ/Β γεννητριών, μετρητές στιγμιαίας ισχύος και ενέργειας στην έξοδο των Φ/Β και του αντιστροφέα κλπ. Το σύστημα αδιάλειπτης καταγραφής της παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος θα είναι συμβατό με την τεχνολογία του αντιστροφέα. Το σύστημα επιτήρησης θα μπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της απόδοσης του Φ/Β πάρκου.

Εγκαθίστανται απευθείας στα Φ/Β πλαίσια και μετρούν την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και τη θερμοκρασία του πλαισίου. Πραγματοποιούν μια συνεχή σύγκριση κανονικών/θεωρητικών τιμών της ισχύος της εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύκολη ανίχνευση σκιών, ακαθαρσιών ή μιας παρατεταμένης μείωσης ισχύος στο Φ/β πλαίσιο. Οι πρόσθετες συνδέσεις των αισθητήρων για βέλτιστη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή της ταχύτητας του ανέμου επιτρέπουν ακόμα πιο ακριβείς υπολογισμούς.

Το σύστημα επιτήρησης παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης και της παραγωγής του συστήματός καθώς και όλων των παραμέτρων μέτρησης των αισθητήρων οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε μέσω internet, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύστημα Περιμετρικής Ανίχνευσης παραβίασης περίφραξης:

Για την ασφάλεια του σταθμού θα τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού το οποίο θα αποτελείται από 4 ανιχνευτές δέσμης με laser beams που θα αποτρέπει στην είσοδο του σταθμού σε οποιοδήποτε εισβολέα. Σε περίπτωση παραβίασης ή βλαβών θα ειδοποιείται με μήνυμα ο ιδιοκτήτης αλλά και πρόσωπα ή εταιρείες που θα μας υποδείξει ο ιδιοκτήτης.

Σύστημα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης CCTV:

Αποτελείται από 4 σταθερές κάμερες εξωτερικού χώρου διατεταγμένες στην περίμετρο της εγκατάστασης. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε ιστούς γαλβανισμένους εν θερμώ. Οι κάμερες θα επιτηρούν τον χώρο και θα καταγράφουν σε όλη την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται τοπικά σε σκληρούς δίσκους. Από την στιγμή που διαπιστωθεί παραβίαση του χώρου τα δεδομένα εκτός του ότι θα καταγράφονται τοπικά θα αποστέλλονται και μέσω του δικτύου στην εταιρεία διαχείρισης του συστήματος αλλά και στον ιδιοκτήτη.

 

Φωτισμός:

Επί των ιστών των καμερών θα τοποθετηθούν προβολείς HQI μειωμένης κατανάλωσης. Σε περίπτωση συναγερμού θα δίνεται εντολή για την έναυση των προβολέων.

Ο πίνακας συναγερμού θα τοποθετείται εντός του οικίσκου ελέγχου, όπως και οι λοιπές διατάξεις των συστημάτων συναγερμού, φωτισμού και CCTV. Εντός του οικίσκου τοποθετείται UPS 1KVA για την τροφοδότηση των συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης του πάρκου σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου.

Ο αριθμός των beams και των καμερών μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το σχήμα της περιμέτρου του γηπέδου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η σύνδεση του εν λόγω έργου με το δίκτυο θα πραγματοποιηθεί με υπόγεια καλώδια κατάλληλης διατομής για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

Το σημείο σύνδεσης του έργου με το δίκτυο θα καθοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Περισσότερες Μελέτες