Μεγάλη Ράχη

Γενικά

Η ανάπτυξη του αιολικού πάρκου θα γίνει σε τμήμα της κορυφογραμμής συνολικού μήκους περίπου 250m στη θέση "Μεγάλη Ράχη” του Δήμου Θηβαίων, Δ.Ε Θίσβης, Π.Ε Βοιωτίας.
Το υψόμετρο της θέσης εγκατάστασης είναι περίπου 270m. Η κορυφογραμμή στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας, είναι Δημόσια Δασική έκταση. Το έδαφος είναι ημιβραχώδες και η βλάστηση που υπάρχει είναι αραιή στο σύνολο της.
Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και εκτός Ζωνών Διατήρησης των Οικοτόπων και Ειδών.

Τεχνική Μελέτη

Περιγραφή της τεχνολογίας και των εγκαταστάσεων

Η κινητική ενέργεια του ανέμου ονομάζεται αιολική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια προέρχεται από μετατροπή ενός μικρού ποσοστού (περίπου 0,2%) της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στο έδαφος του πλανήτη μας, σε κινητική ενέργεια του ανέμου. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ισχύς του ανέμου σε ολόκληρο τον πλανήτη εκτιμάται σε 3,6×1018 MW, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, ποσοστό περίπου 1% της αιολικής ενέργειας, που ανέρχεται σε 175×1012 kWh, είναι διαθέσιμο για ενεργειακή αξιοποίηση σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή αιολικών πάρκων, λόγω του υψηλού αιολικού δυναμικού, πρέπει δε να επισημανθεί η θέσπιση Κοινοτικού στόχου για αύξηση σε ποσοστό 20,1% της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση της Ελλάδας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020.

Η σχεδίαση των σύγχρονων ανεμογεννητριών καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις:

  • Χρόνος ζωής πάνω από 20 χρόνια.
  • Διαθεσιμότητα πάνω από 185%.
  • Ασφαλής λειτουργία της ανεμογεννήτριας σε όλο το εύρος λειτουργίας της.
  • Επιβίωση της ανεμογεννήτριας σε ταχύτητες των 70m/s.
  • Αντιδιαβρωτική και αντικεραυνική προστασία.
  • Κατάλληλη σχεδίαση των συνιστωσών για την απόσβεση των μεταβατικών φορτίων.
  • Ευφυή συστήματα ελέγχου.
  • Υψηλές απαιτήσεις της παραγόμενης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος.
  • Χαμηλό κόστος της παραγόμενης kWh.

Όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και το μέγεθος των υφιστάμενων εφαρμογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύουν την αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας.

Τα εμπορικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται προέρχονται όλα από επώνυμες εταιρίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πιο γνωστές για κάθε κατηγορία προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Τα τεχνικά έργα που προβλέπονται να γίνουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου διακρίνονται στα έργα εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου και στα Συνoδά έργα.

Τα έργα Αιολικού Πάρκου περιλαµβάνουν

✓ Ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση αιολικού πάρκου – Υπόγειο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης - Κανάλια ∆ιέλευσης Καλωδίων Ισχύος και Ασθενών Ρευµάτων. ✓ Έργα εσωτερικής οδοποιΐας αιολικού πάρκου ✓ ∆ιαµόρφωση πλατειών ανέγερσης Α/Γ ✓ Θεµελίωση Α/Γ- Βάσεις πυλώνων ✓ Οικίσκος ελέγχου αιολικού πάρκου

Τα Συνοδά Έργα περιλαµβάνουν

✓ Έργα Οδοποιΐας- Βελτίωση υφιστάµενηςοδοποιΐας για πρόσβαση στο Α/Π και µεταφορά των Α/Γ στις θέσεις εγκατάστασης.

Έργα Ηλεκτρικής ∆ιασύνδεσηςυπόγειο δίκτυο µέσης τάσης.

Περιγραφή της αρχής λειτουργίας της εγκατάστασης

Η κινητική ενέργεια που περιέχεται στις αέριες μάζες δεσμεύεται από τον δρομέα της ανεμογεννήτριας με αποτέλεσμα την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του αέρα σε μηχανικό έργο πάνω στον άξονα της ανεμογεννήτριας. Ο άξονας είναι συνδεδεμένος μέσω του πολλαπλασιαστή των στροφών με την ηλεκτρική γεννήτρια μέσω της οποίας παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Η ανεμογεννήτρια με τη βοήθεια του συστήματος προσανατολισμού της, προσανατολίζεται πάντα κάθετα προς τη διεύθυνση του ανέμου και λειτουργεί σε εύρος ταχυτήτων που κυμαίνεται από την ταχύτητα εκκίνησής της (3 m/s), έως την ταχύτητα αποκοπής της (25 m/s).

Για την ακινητοποίηση της ανεμογεννήτριας στις περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας ή συντήρησής της, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα συστήματα πέδησης. Το αεροδυναμικό φρένο που συνίσταται στην περιστροφή του ακροπτερυγίου, με σκοπό την αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης και την επιβράδυνση του δρομέα της ανεμογεννήτριας. Το μηχανικό ή υδραυλικό φρένο, με σύστημα δίσκου- σιαγόνων το οποίο ακινητοποιεί την ανεμογεννήτρια μετά από την ενεργοποίησή του. Για λόγους ασφαλείας και οι δύο μηχανισμοί πέδησης είναι ασφαλούς ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένοι στην περίπτωση διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος για οποιοδήποτε λόγο.

Περισσότερες Μελέτες